Sl. No. Name Designation
1 Dr. Kamal Gupta Chairman
2 Mr. Shekhar Agarwal Member
3 Mr. Amar Nath Choudhary Member